Kennisbank

In de kennisbank vindt u informatie en artikelen over belangrijke onderwerpen. Deze kennisbank wordt voortdurend uitgebreid en de inhoud wordt actueel gehouden.

Werknemers kunnen en mogen een beroep doen op de verlofregelingen uit de Wet arbeid en zorg. Het is aan de werkgever om dergelijke verzoeken te beoordelen. Welke rechten en plichten hierbij aan de orde zijn en hoe met dergelijke verzoeken om te gaan, lees je in dit Kennisdocument.

Versie mei 2022

Zorgverlof regelingen wet arbeid en zorg

In dit document vind je informatie over de diverse bedingen die je in de arbeidsovereenkomst kunt op nemen. Bedingen hebben meestal het effect dat zij de vrijheid van de werknemer beperken.

Versie juli 2022

Bedingen in de arbeidsovereenkomst

In dit kennisdocument vind je een uitleg over de verschillende nieuwe regels waarmee je als werkgever te maken krijgt als gevolg van de in werking treding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020.

Nieuwe regels uit de Wet arbeidsmarkt in balans

Wat u moet weten voor het opstellen van een arbeidscontract of bij verlenging van een contract?

Het Arbeidscontract

Wet flexibel werken over verzoeken tot aanpassing van werktijden, arbeidsduur en plaats van arbeid

Vakantierechten en verlof

Vanaf 1 april 2020 kan een werkgever met terugwerkende kracht compensatie aanvragen voor dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. Het gaat dan om dienstverbanden van langdurig arbeidsongeschikte werknemers die rechtsgeldig zijn beëindigd en waarbij aan de werknemer een transitievergoeding is betaald.

Compensatieregeling transitievergoeding aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers

Een uitleg over de hoofdregels van het ontslagrecht, zoals dat in 2019 van kracht is

Ontslagrecht 2019

Regels, valkuilen, voorbeelden en formats voor de praktijk

Ontslag op staande voet

In gesprek met medewerkers over (ziekte) verzuim!! Hoe doe je dat?

In gesprek met medewerkers over (ziekte)verzuim

Praktische notie, biedt inzicht in de keuze publiek stelsel of ERD, met voorbeeld berekeningen en management samenvatting.

Eigen risicodrager WGA en ZW worden, of in omslagstelsel UWV blijven

Werknemers compenseren voor inflatie???

Hoe ga je in deze tijd van crises, oplopende inflatie en arbeidsmarkt schaarste als werkgever om met de beloning(en) en inkomen van je  werknemers?  Wat kun je of moet je doen?

Aan bod komen o.a. de verhoging van het wettelijk minimumloon, de (eenmalige) verruiming van de werkkostenregeling, de stijging van de cao lonen, de tijdelijke energie- toeslag op het loon, de mogelijkheden van fiscaal vriendelijk belonen om werknemers tegemoet te komen in hun inkomensachteruitgang.

Medio november 2022 volgt een update.

Klik hier –> Werknemers compenseren voor inflatie???

Veel leesplezier.

In 2019 was de stijging van de CAO-lonen voor alle sectoren 2.5 %. In de particuliere sector bedroeg de stijging 2,4%; bij de sector Overheid 2,6%.

Ontwikkeling CAO-lonen/loonkosten en consumentenprijzen

Een Benchmark Beloning en Arbeidsvoorwaarden (BBA) geeft antwoord op de vragen:

Welke positie een werkgever op het terrein van de beloning en arbeidsvoorwaarden inneemt ten opzichte van vergelijkbare bedrijven die op dezelfde arbeidsmarkt opereren en met welke beloningen en arbeidsvoorwaarden kan de onderneming zich profileren en een positie van begerenswaardige/ aantrekkelijke werkgever verkrijgen.

Benchmark Beloning en arbeidsvoorwaarden

Kenmerkend voor de relatie tussen werkgever en werknemer is dat het een ruil-relatie is.

Kennisdocument beloningsmanagament

Wat komt er allemaal kijken bij een goede/ kosten effectieve pensioenregeling via de werkgever?

Dossier pensioenregelingen via de werkgever

Per 1 juli 2017 en in volgende jaren zijn er belangrijke wijzigingen in het wettelijk minimumloon.

Document Wijzigingen in wettelijk minimumloon vanaf 2017

Als ondernemer, directeur of leidinggevende kom je in de praktijk voor allerlei situaties te staan, waarin je als leidinggevende in actie moet komen. En de vraag is dan welke aanpak het beste past. Daarbij is de tijd om je voor te bereiden meestal kort.

Leidinggeven aan en communiceren met medewerkers

Per 1 juli 2017 wordt de nieuwe Arbowet van kracht.

Document Nieuwe regels invulling arbodienstverlening

Met deze scan kunt u zich een beeld vormen van de sterke en zwakke punten van het personeelsmanagement binnen uw bedrijf.

De scan Personeelsmanagement

De regels over de gegevens die op de salarisstrook dienen te worden vermeld, zijn op onderdelen aangepast. Hierna volgt een overzicht van de regels die vanaf 2020 van toepassing zijn.

Informatie voor de werkgever betreffende de salarisstrook en jaaropgaaf

De Belastingdienst heeft op 16 december 2019 het Kennisdocument premiedifferentiatie WW gepubliceerd, met een uitleg over de nieuwe regeling. Op basis hiervan hebben we een korte samenvatting met praktijktips opgesteld.

Regels voor bepaling nieuwe WW-premie in 2020

Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een zaak van groot maatschappelijk belang. Voor werknemers, werkgevers en de overheid.

Werken aan duurzame inzetbaarheid