Kennisbank

In de kennisbank vindt u informatie en artikelen over belangrijke onderwerpen. Deze kennisbank wordt voortdurend uitgebreid en de inhoud wordt actueel gehouden.

In dit kennisdocument vind je een uitleg over de verschillende nieuwe regels waarmee je als werkgever te maken krijgt als gevolg van de in werking treding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020.

Nieuwe regels uit de Wet arbeidsmarkt in balans

Wat u moet weten voor het opstellen van een arbeidscontract of bij verlenging van een contract?

Het Arbeidscontract

Wet flexibel werken over verzoeken tot aanpassing van werktijden, arbeidsduur en plaats van arbeid

Zorgverlofregelingen Wet arbeid en zorg

Vakantierechten en verlof

Een uitleg over de hoofdregels van het ontslagrecht, zoals dat in 2019 van kracht is

Ontslagrecht 2019

Regels, valkuilen, voorbeelden en formats voor de praktijk

Ontslag op staande voet

In gesprek met medewerkers over (ziekte) verzuim!! Hoe doe je dat?

In gesprek met medewerkers over (ziekte)verzuim

Praktische notie, biedt inzicht in de keuze publiek stelsel of ERD, met voorbeeld berekeningen en management samenvatting.

Eigen risicodrager WGA en ZW worden, of in omslagstelsel UWV blijven

Een Benchmark Beloning en Arbeidsvoorwaarden (BBA) geeft antwoord op de vragen:

Welke positie een werkgever op het terrein van de beloning en arbeidsvoorwaarden inneemt ten opzichte van vergelijkbare bedrijven die op dezelfde arbeidsmarkt opereren en met welke beloningen en arbeidsvoorwaarden kan de onderneming zich profileren en een positie van begerenswaardige/ aantrekkelijke werkgever verkrijgen.

Benchmark Beloning en arbeidsvoorwaarden

Een salarisstructuur met een indelingssysteem voor de bepaling van de zwaarte van de functie, biedt houvast aan werkgever en werknemer bij het vaststellen van de hoogte van het vaste loon of salaris.

Kennisdocument Salarisstructuur en indelingssystemen

Kenmerkend voor de relatie tussen werkgever en werknemer is dat het een ruil-relatie is.

Kennisdocument beloningsmanagament

Wat komt er allemaal kijken bij een goede/ kosten effectieve pensioenregeling via de werkgever?

Dossier pensioenregelingen via de werkgever

Per 1 juli 2017 en in volgende jaren zijn er belangrijke wijzigingen in het wettelijk minimumloon.

Document Wijzigingen in wettelijk minimumloon vanaf 2017

Als ondernemer, directeur of leidinggevende kom je in de praktijk voor allerlei situaties te staan, waarin je als leidinggevende in actie moet komen. En de vraag is dan welke aanpak het beste past. Daarbij is de tijd om je voor te bereiden meestal kort.

Leidinggeven aan en communiceren met medewerkers

Per 1 juli 2017 wordt de nieuwe Arbowet van kracht.

Document Nieuwe regels invulling arbodienstverlening

Met deze scan kunt u zich een beeld vormen van de sterke en zwakke punten van het personeelsmanagement binnen uw bedrijf.

De scan Personeelsmanagement

Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een zaak van groot maatschappelijk belang. Voor werknemers, werkgevers en de overheid.

Werken aan duurzame inzetbaarheid