Uitleg compensatieregeling transitievergoeding …

… aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers

Versie: 5 januari 2020

Hierna volgt een uitleg over de compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid

Relevante regelgeving en berichtgeving:

 • Wet van 11 juli 2018, houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid (Stb. 2018, 234)
 • De Wet arbeidsmarkt in balans (Stb 2019, 219)
 • Regeling compensatie transitievergoeding, 18 februari 2019 (Stcrt. 2019, 10547).
 • Inwerkingtredingsbesluit d.d. 20 februari 2019 (Stb. 2019, 76).
 • Kamerbrief van de minister van SZW aan de Tweede Kamer d.d. 13 december 2019

1 april 2020

Vanaf 1 april 2020 kan een werkgever met terugwerkende kracht compensatie aanvragen voor dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. Het gaat dan om dienstverbanden van langdurig arbeidsongeschikte werknemers die rechtsgeldig zijn beëindigd en waarbij aan de werknemer een transitievergoeding is betaald.

Maximering compensatie

De werkgever ontvangt maximaal een compensatie ter hoogte van het bedrag van de transitievergoeding waarop de werknemer bij einde wachttijd van 104 weken recht had.

Voorbeeld: Werknemer is in dienst sinds 1 januari 2005, wordt op 1 juli 2015 langdurig ziek en het einde van de wachttijd is gesteld op 1 juli 2017. In dat geval heeft de werkgever recht op compensatie van de verschuldigde transitievergoeding over de periode 1 januari 2005 tot en met 1 juli 2017.

Als de werkgever en werknemer gewacht hebben met de beëindiging tot dat bekend werd dat er en compensatie kwam en besluiten het dienstverband met wederzijds goedvinden per 1 januari 2019 te beëindigen, komt de werkgever in aanmerking voor de compensatie van het bedrag van de transitievergoeding over eerdergenoemde periode tot einde wachttijd.

Als werkgever en werknemer afspreken dat de werkgever ook een transitievergoeding over de periode 1 januari 2015 tot en met 1 januari 2019 zal betalen, dan wordt dat deel van de transitievergoeding dat is opgebouwd na 1 juli 2017, niet door het UWV gecompenseerd.

De compensatie bedraagt daarnaast maximaal het tijdens twee jaar ziekte betaalde loon. Hiermee wordt voorkomen dat de werkgever meer compensatie krijgt dan de loonkosten die zijn gemaakt tijdens de 2 jaar ziekte. Het doel van de compensatieregeling is immers om te voorkomen dat de werkgever dubbele (loon-) kosten heeft.  Let op: Dit criterium zal op een later tijdstip dan 1 april 2020 worden ingevoerd.

Loonbegrip voor de transitievergoeding

 • Bruto maandsalaris/ maandloon vermeerderd met
 • Vakantiebijslag
 • vaste eindejaarsuitkering/ 12
 • Overeengekomen vaste looncomponenten, zoals een ploegentoeslag, vaste overwerkvergoeding, berekend over het de laatste 12 gewerkte maanden/12
 • Overeengekomen variabele looncomponenten zoals bonussen, prestatiebeloningen, winstuitkeringen e.d. berekend over de laatste 3 jaren/ 36 maanden

Welke kosten mag de werkgever in mindering brengen op uit te betalen transitievergoeding?

De volgende aantoonbare en werkelijk gemaakte kosten kunnen in mindering gebracht worden op de aan de werknemer uit te betalen transitievergoeding, terwijl deze kosten wel in aanmerking komen voor de compensatie.

 • Transitiekosten, bedoeld om van werk naar werk te helpen
  • Scholing t.b.v. transitie zoals sollicitatietrainingen, cv- trainingen e.d.
  • Outplacement
  • Kosten voor externe begeleiding/coaching
 • Inzetbaarheidskosten
  • Kosten voor betere/ bredere inzetbaarheid en vitaliteit,
   • Tenzij het activiteiten betrof die gericht waren op een betere functie-invulling van de bedongen arbeid

Zoals wellicht bekend dient de werknemer hiermee vooraf en schriftelijk te hebben ingestemd.

Beëindiging van slapend dienstverband

Als de werknemer in dienst blijft na 104 weken arbeidsongeschiktheid en niet (meer) werkt voor de werkgever is sprake van een slapend dienstverband. Met betrekking tot het beëindigen met wederzijds goedvinden onder toekenning van een transitievergoeding zijn de volgende zaken van belang.

Is de werknemer nog steeds arbeidsongeschikt?

Als u besluit om een slapend dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen onder toekenning van de transitievergoeding, is het belangrijk om zeker te weten dat de werknemer nog steeds arbeidsongeschikt is voor de bedongen arbeid. UWV zal namelijk controleren of de werknemer ten tijde van de beëindigingsovereenkomst nog arbeidsongeschikt was. Als dat niet het geval was, volgt afwijzing van de aanvraag om compensatie.

Gevolgen uitspraak van de Hoge Raad over beëindiging van slapende dienstverbanden

Volgens de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 8 november 2019 is de werkgever op grond van goed werkgeverschap in beginsel gehouden in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van het slapende dienstverband met wederzijds goedvinden en dient de werkgever in te stemmen met een vergoeding ter hoogte van de transitievergoeding zoals die verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 104 weken (of na de periode van een eventuele loonsanctie).

Ook in deze situatie is er recht op compensatie door UWV.

Overgangsrecht in verband met nieuwe regeling transitievergoeding per 1/1/2020

Als het einde van de 104 weken ziekte voor 1 januari 2020 ligt, maar de procedure tot beëindiging na 1 januari 2020 start, dan wordt de compensatie berekend volgens de nieuwe regeling voor de berekening van de transitievergoeding.

Bij opzegging van de arbeidsovereenkomst met toestemming van UWV is het moment bepalend waarop het verzoek om toestemming voor ontslag is ingediend. Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst is het moment bepalend waarop het verzoekschrift bij de Kantonrechter is ingediend. Bij een opzegging met instemming van de werknemer is het moment bepalend waarop de werknemer heeft ingestemd met de opzegging.

In geval van een beëindiging met wederzijds goedvinden, dienen werkgever en werknemer dus voor 1/1/2020 tot overeenstemming te zijn gekomen. De daadwerkelijke beëindigingsdatum kan dan wel na 1 januari 2020 liggen.

6 maanden tijd om compensatie aan te vragen voor oude gevallen

Werkgevers hebben van 1 april 2020 tot 1 oktober 2020 de tijd om een aanvraag in te dienen bij UWV voor de compensatie van transitievergoedingen die voor 1/4/2020 zijn betaald.

Er geldt dan een afhandelingstermijn van 6 maanden.

De aanvraag verloopt elektronisch via het formulier “aanvraag compensatie transitievergoeding”.

Bij de aanvraag wordt u gevraagd om documenten waarmee u kunt aantonen dat u het dienstverband heeft beëindigd en de transitievergoeding heeft betaald.

Voorbeelden van mee te sturen documenten

 • De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer/ loonstrook waarop de aanvangsdatum van het dienstverband staat;
 • Bewijsstukken einde dienstverband, zoals een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst, uitspraak van de rechter of de opzeggingsbrief;
 • Bewijs van het betaalde bruto loon tijdens de hele periode van ziekte, waaronder de loonstrookjes vallen van de periode waarop de werknemer 1 jaar ziek was, en de loonstrook van de periode waarin het opzegverbod bij ziekte is verstreken/ na einde wachttijd’;
 • Gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen en bewijs/bewijzen van betaling van de (totale) transitievergoeding;
 • Indien van toepassing: loonstroken waarop ontvangen ploegen/overwerktoeslagen staan, voor de laatste 12 maanden van het opzegverbod en/of alle loonstroken van de laatste 36 maanden voor het einde van het opzegverbod waaruit blijkt dat de werknemer winstuitkering of bonussen heeft ontvangen
 • De schriftelijke instemming van de werknemer met een verlaging van de aan hem/haar betaalde transitievergoeding in verband met door de werkgever gemaakte inzetbaarheids- of transitiekosten en betaalwijzen van die door de werkgever betaalde kosten;