Uitleg compensatieregeling transitievergoeding…

.. aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers

De wet die compensatie van de aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers betaalde transitievergoeding mogelijk maakt, is op 20 juli 2018 gepubliceerd.

UWV zal een regeling voor de aanvraagprocedure en verstrekking van de vergoeding opstellen. Het plan is om aanvragen van compensatie vanaf 1 april 2020 mogelijk te maken. Werkgevers kunnen dan met terugwerkende kracht deze compensatie aanvragen.

Wat betekent de compensatieregeling voor de werkgever?

Vanaf 1 april 2020 kan een werkgever met terugwerkende kracht compensatie aanvragen voor dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. Het gaat dan om dienstverbanden van langdurig arbeidsongeschikte werknemers die rechtsgeldig zijn beëindigd en waarbij aan de werknemer een transitievergoeding is betaald.

De periode die in aanmerking komt voor compensatie

De werkgever ontvangt maximaal een compensatie ter hoogte van het bedrag van de transitievergoeding waarop de werknemer bij einde wachttijd van 104 weken recht had.

Voorbeeld: Werknemer is in dienst sinds 1 januari 2005 en wordt op 1 juli 2015 langdurig ziek en het einde van de wachttijd is gesteld op 1 juli 2017. In dat geval heeft de werkgever recht op compensatie van de verschuldigde transitievergoeding over de periode 1 januari 2005 tot en met 1 juli 2017.

Als de werkgever en werknemer gewacht hebben met de beëindiging tot dat bekend werd dat er en compensatie kwam en besluiten het dienstverband met wederzijds goedvinden per 1 januari 2019 te beëindigen, komt de werkgever in aanmerking voor de compensatie van het bedrag van de transitievergoeding over eerdergenoemde periode tot einde wachttijd.

Als werkgever en werknemer afspreken dat de werkgever ook een transitievergoeding over de periode 1 januari 2015 tot en met 1 januari 2019 zal betalen, dan wordt dat deel van de transitievergoeding dat is opgebouwd na 1 juli 2017, niet door het UWV gecompenseerd.

Van belang voor de aanvraagprocedure

Op het moment dat de regelgeving ingaat, kan de werkgever een aanvraag doen. Bij de aanvraag wordt u gevraagd om documenten waarmee u kunt aantonen dat u het dienstverband heeft beëindigd en de transitievergoeding heeft betaald. Begin daarom nu vast met het verzamelen van bewijzen en bewaar deze goed.

Voorbeelden van te verzamelen documenten

 • De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer;
 • Stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, zoals de ontslagvergunning of de beëindigingsovereenkomst (inclusief stukken waaruit blijkt in welke periode de werknemer ziek was én dat hij bij het einde van de arbeidsovereenkomst ziek was);
 • Gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen en bewijs/bewijzen van betaling van de (totale) transitievergoeding;

Loonbegrip voor de transitievergoeding

 • Bruto maandsalaris/ maandloon vermeerderd met
 • Vakantiebijslag
 • Evt. vaste eindejaarsuitkering/ 12
 • Overeengekomen vaste looncomponenten, zoals een ploegentoeslag, vaste overwerkvergoeding, berekend over het de laatste 12 gewerkte maanden/12
 • Overeengekomen variabele looncomponenten zoals bonussen, prestatiebeloningen, winstuitkeringen e.d. berekend over de laatste 3 jaren/ 36

In mindering te brengen kosten op uit te betalen transitievergoeding

 • Aantoonbare en werkelijk gemaakte kosten in de vorm van
 • Transitiekosten, bedoeld om van werk naar werk te helpen
  ▪ Scholing t.b.v. transitie zoals sollicitatietrainingen, cv- trainingen e.d.
  ▪ Outplacement
  ▪ Kosten voor externe begeleiding/coaching
 • Inzetbaarheidskosten
 • Kosten voor betere/ bredere inzetbaarheid en vitaliteit,
  • Tenzij het activiteiten betrof die gericht waren op een betere functie-invulling van de bedongen arbeid

Attentiepunt: Beëindiging slapend dienstverband

Als u besluit om een slapend dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen onder toekenning van de transitievergoeding, is het belangrijk om zeker te weten dat de werknemer nog steeds arbeidsongeschikt is voor de bedongen arbeid. UWV zal namelijk controleren of de werknemer ten tijde van de beëindigingsovereenkomst nog arbeidsongeschikt was. Als dat niet het geval was, volgt afwijzing van de aanvraag om compensatie.

Daarnaast is het raadzaam om een goede overeenkomst op te stellen.

Versie: januari 2019