Laatste maal: 50% subsidie voor advies Duurzame inzetbaarheid

Periode voor Aanvraag subsidie: 8 april 2019 t/m 12 april 2019

Van 8 april t/m 12 april 2019 is het voor de laatste maal mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de ESF- subsidie Duurzame inzetbaarheid.

Met deze regeling kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor een project dat bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers. En dat is belangrijk, want 1 op de 4 werknemers loopt een groot risico op voortijdige uitval en instroom in (structurele) werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. En met als gevolg: hoge kosten voor werkgevers en de maatschappij en de pijnlijke negatieve spiraal voor de betrokken personen.

Subsidieaanvraag

Een aanvrager kan de helft van de kosten van een project Duurzame Inzetbaarheid gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal € 12.500,-. De omvang van het project moet wel minimaal € 12.000, – aan subsidiabele kosten bedragen.

Thema’s
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het project gericht zijn op een of meerdere van de volgende thema’s.
het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;

 • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
 • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
 • of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Het uit te voeren project heeft tot doel de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden en kent twee vormen:

 • het verkrijgen van advies met een implementatieplan of
 • het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie van het werk.

Advieskosten subsidiabel

Met de subsidie kunt u advies bekostigen voor het opstellen van een implementatieplan of de begeleiding bij een implementatie financieren. In dit tijdvak is de dialoog met de werkenden binnen de organisatie nog belangrijker dan voorheen. Alleen de advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking.

Praktijkvoorbeelden van geslaagde projecten

Op de website van de Dienst Uitvoering van Beleid SZW staan 7 voorbeelden van bedrijven waarin een project Duurzame Inzetbaarheid met ESF-subsidie is uitgevoerd.

HR-services De Groot & Partners is actief als adviseur DI

Wij voeren DI- projecten uit voor middelgrote en kleinere bedrijven. In een aantal installatiebedrijven (5 – 85 werknemers) voerden we leercultuur- projecten uit en zetten we ontwikkel- en emplooibaarheidstrajecten voor werknemers op. Met als resultaat dat directie en medewerkers actiever aan de slag gingen met scholing en ontwikkeling en dat de betrokken werknemers, gerichter en enthousiast aan de slag gingen met de eigen beroeps- ontwikkeling en emplooibaarheid.
In een ingenieurs-adviesbureau met 35 werknemers stelden wij in samenspraak met de directie en een vertegenwoordiging van het personeel een business case op, voerden een bedrijfsbrede DI- scan uit en werd een DI-plan voor het bedrijf opgesteld.
Vervolgens is een pilot uitgevoerd met 10 medewerkers die deelnamen aan een individuele inzetbaarheidscan en op basis waarvan zij een ontwikkelplan opstelden. Bij de uitvoering daarvan verzorgden wij de begeleiding en monitoring van de voortgang en resultaten. Inmiddels is DI een integraal onderdeel van het HR-beleid binnen de onderneming.

Wat kunnen HR Services De Groot en Partners voor u doen?

In de eerste plaats kunnen wij u adviseren in het opzetten en uitvoeren van trajecten waarin leiding en medewerkers actief werken aan duurzame inzetbaarheid. Voorbeelden hiervan zijn:

 • 0- meting DI, DI- businesscase en beschrijving wenssituatie DI- doelen en beleid
 • Het opstellen van een implementatie-plan DI;
 • Bewustwordings- en actieprogramma’s DI voor verschillende groepen werknemers;
 • Trajecten waarin (individuele) medewerkers hun werkstijl- en leefstijl leren aanpassen op basis van werkstijlassessments en pmo’s;
 • Het bevorderen implementeren van een actieve leercultuur binnen de organisatie op afdelingsniveau of teamniveau;
 • Het versterken van de employability van individuele of groepen werknemers;
 • Het leren eren werken met werk- competenties en de ontwikkeling ervan ten behoeve van employability van medewerkers;
 • Het adviseren en equiperen van leidinggevenden in het bespreekbaar maken van duurzame inzetbaarheid van medewerkers in functioneringsgesprekken of ontwikkelingsgesprekken;
 • Het op team- of afdelingsniveau adviseren en coachen de medewerkers, die zelf aan de slag willen met het managen van de werkdruk en/of het creëren van een duurzaam fysiek/mentaal gezonde en veilige werkcultuur/omgeving.

Begeleiding aanvraag subsidie

Ook ondersteunen wij u graag bij het formuleren en indienen van de subsidie aanvraag bij de Dienst Uitvoering Beleid SZW.

Wilt u meer weten? Bel of mail ons.